Vad avses med en bastuugns skyddsavstånd? 

Med skyddsavstånd avses de minimiavstånd till brännbara material som måste finnas för att undvika brandfara. Tillverkaren anger skyddsavstånden. Uppgifterna bygger på undersökningar och säkerhetsföreskrifter och dessa avstånd får inte underskridas eftersom det i så fall finns risk för brand!

Läs noggrannt monteringsanvisningarna som medföljer aggregaten. Anvisningarna kan även kan studeras under respektive produkt i filen som bifogas artikeln. Om du gör egna lösningar bör du tala med den lokala sotarmästaren och rådfråga honom.

Kontrollera att skyddsavståndet till eldfarliga material är tillräckligt stort innan du installerar bastuugnen. Bastuugnen skall installeras på en betongplatta om minst 50 mm eller ett Narvi-installationsunderlag.